โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า   เมื่อวันที่  6 – 7  กุมภาพันธ์ 2562    ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  วิทยากรโดย ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่   และ ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย