ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562     ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี