ต่อเนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารคณะ และผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม ได้เข้าร่วมประชุม หารือการบริหารจัดการรายได้งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ (COE) กับคุณธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ จากกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร และทีมงาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี