คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning” วิทยากรให้ความรู้โดย ดร.นิพนธ์ บริเวธานนท์ และอาจารย์สิริกัญญา มณีนิล เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต