คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า” วิทยาการให้ความรู้โดย Mr.Hong YU จาก School of Life Science Yunan University เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)