«

»

พ.ค.
29

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี