บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS 4 Admission คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมปฎิบัติการ 13 ชั้น (ชั้น7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี