ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว ในเรื่อง  “การทำนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนา” และ “ประเพณีการทำขวัญข้าว” วิทยากรให้ความรู้โดย คุณธัณย์จิรา  องอาจอุดมรัตน์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิถีมอญ และเป็นผู้ก่อตั้ง ทุ่งนามอญ  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ทุ่งนามอญ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี