ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แนวทางการลดปริมาณขยะจากสัปปะรด และการเพิ่มมูลค่า ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนันสนุน SME ปี 2562 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เมื่อวันที่ 10 -11 มิถานายน 2562 ณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี