คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี