คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี