คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการและคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี