ผู้บริหารคณะร่วมหารือร่างMOU โครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี