มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย”ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี