ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี