นักศึกษา และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019 ) “บูรณาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ”  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562   ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี