คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี