นายวาสุเทพ ไม้พวง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TEA: from Plantation to Table (TEA) ระหว่างวันที่ 5-11 ส.ค. 62 TEA เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง RMUTT กับทางอินโดนีเซีย เพื่อให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเรื่องชาในอินโดนีเซีย โดยโครงการจะเป็นการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสอนการทำ + การผลิต + การเก็บเกี่ยวของชาในไร่ชา Tambi

ที่มา : เพจสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี