บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการ ”International Green Volunteer Training in Thailand” เพื่อเรียนรู้ฟื้นฟูป่าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต จัดโดย Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2562