คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม 2562

 

คณะจึงขอกำหนดให้สายสนับสนุน  ทุกท่าน   โปรดดำเนินการดังนี้

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  – ระดับค่าคาดหวังสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
  ฉบับที่ 3. 
  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิชา) ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้ากลุ่มงาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน 
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน

– หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน                 ภายในวันที่ 30  สิงหาคม 2562

– หัวหน้าสาขาวิชา                              ภายในวันที่   6 กันยายน 2562

– หัวหน้าสำนักงานคณบดี                      ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

– รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

– รวบรวมเสนอคณบดี                        ภายในวันที่   1 ตุลาคม 2562

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***