ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศษฐกิจฐานราก โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร กับผู้บริหารคณะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี