บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี