คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี