นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ฝึกปฎิบัติการขุดย้ายไม้ยืนต้น ในรายวิชา งานก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ ผู้สอนโดย ผศ.นที ภู่รอด และ อาจารย์บุญญาพร บุญศรี