ประกาศคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินการเลือกตั้งตัวแทน คณาจารย์ประจําสาขาวิชา (สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) เพื่อทําหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง ตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (3) ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจําสาขาวิชา คือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร