ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 30 อัตรา โดยสอบคัดเลือกในวันที่ 17 กันยายน 2552 นั้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ดําเนินการสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้
1. ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จํานวน 1 อัตรา

– นายสงบ ศรีเมือง

2. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี จํานวน 6 อัตรา

– ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์วรรณ จุมจันทร์
– นางสาวผกามาศ สนธิวา
– นางสาวอัญชลี บัวเผื่อนหอม
– นางสาวสุจิรา พึงเจริญ
– นายปฐมเดช มัดตั้งตอน
– นางสาวอารีรัตน์ พันโท

3. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. จํานวน 2 อัตรา

– นายสราวุฒิ โยเหลา
– นายเกรียงศักดิ์ อิ่มเอิบ

4. ตําแหน่งคนงาน วุฒิป.4 -ป.6 จํานวน 12 อัตรา

– นางทองดี บุญยะ
– นายสําเริง ศรีพรหม
– นายมีชัย มีบุญพอ
– นายสุทัศ ผึ้งแก้ว
– นายแป้ง มาสนม
– นางกัณณิกา จันทา
– นายเทียม หวังอ้อมกลาง
– นางนงนุช ตระกูลอารีย์
– นางสาวจรรยา พรหมศว
– นายปราโมทย์ จุลสุวรรณ์
-นายวินัย ทันสมัย
– นายสมบัติ ซ่อนกลิ่น

5. ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วุฒิป.6 จํานวน 2 อัตรา

– นายวรเมธ ศิลป์ชัย
– นายประมวล พุ่มพวง

6. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์รังสิต วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา

– นายวรวัฒน์ นุโซะ (ลําดับที่ 1)
– นายสันติ ธงแถว (ลําดับที่ 2)

7. ตําแหน่งคนงานภูมิทัศน์ ศูนย์รังสิต วุฒิป.4 -ป.6 จํานวน 3 อัตรา

– นายมนต์ชัย อื่นพรม
– นางสาวศิราภรณ์ เกตุศรีแก้ว
– นายมานพ ซ่อนกลิ่น

8. ตําแหน่งพนักงานจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์ CCE วุฒิปวส. จํานวน 2 อัตรา

– นายสิทธิชัย รัตนสิทธิ์ (ล้าดับที่ 1)
– นางสาวชนิตา เมืองโคตร (สําดับที่ 2)

9. ตําแหน่งพนักงานธุรการ (การเงิน,บัญชี) ศูนย์ COE วุฒิปวส. จํานวน 1 อัตรา

– นางสาวนารถจริยา ชื่อต่อวงษ์

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี การเกษตร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 อัตรา (495.5 KB, 82 downloads)