ประชุมคณาจารย์ เพื่อจัดทำแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (สายผู้สอน)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี