อาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย
ในวันศุกร์ตามโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย เพื่อสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562