นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช เข้ารับการสอนเกี่ยวกับโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ และวิธีการทดสอบการงอกเพื่อให้ทราบเปอร์เซ็นต์ของต้นอ่อนปกติ ผิดปกติ
เมล็ดที่เสียหาย หรือเมล็ดตาย เพื่อทราบถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อนใช้ใ
นกระบวนการผลิต ในรายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ผู้สอนโดย ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์