คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี