คณาจารย์เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา
จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา