ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ร่วมประชุมและเป็นประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ ยีสต์ในอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมวิชาการยีสต์นานาชาติ
35th International Specialized Symposium on Yeasts
ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2562 ณ เมือง Antalya ประเทศตุรกี