นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการสอนเรื่อง Heat Transfer (การถ่ายเทความร้อน) ในสภาวะ Unsteady-State (สภาวะไม่คงที่) ในรายวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร ผู้สอนโดย ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี