นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาประมงและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์ ศึกษาดูงาน และทำกิจกรรม ร่วมกับชุมชน ในการเรียนการสอนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ผู้ควบคุมการศึกษาดูงานโดย ผศ.นิยม บัวบาน