นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช เข้ารับฝึกทักษะการปฏิบัติการเรื่องผล ศึกษาลักษณะโครงสร้างของผลชนิดต่างๆ และฝึกทักษะการจำแนกชนิดของผล ในรายวิชาพฤกษศาสตร์การเกษตร ผู้สอนโดย อาจารย์เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว