อาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการการเกษตร แต่งกายด้วยผ้าไทย
ในวันศุกร์ตามโครงการการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย
เพื่อสืบสานมรดกแห่งความเป็นไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562