นักศึกษาสาขาการผลิตพืช  เข้าสัมมนาฝึกงานภายนอกสถานประกอบการ  วันที่ 25 พฤษภาคม 2555ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี  ชั้น 3  เพื่อสรุปประเมินผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และเตรียมความพร้อมนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป