นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช นำเสนอสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Smart classroom อาคารเฉลิมพระเกียรติ