คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมบริจาควัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหาร สำหรับนักศึกษา
โครงการ ครัว…ลูกบัวสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี