นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ ในรายวิชาเทคนิคการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
(Technical Skills in Diagnostic Laboratory)
ผู้สอนโดย อาจารย์สุวดี อิสรายุวพร และ น.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว