คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี