ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีกาเกษตร เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”
จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง รป ๒๐๔ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๓ ชั้น