นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการทำสัญลักษณ์ประจำตัวโค
คือ การติดเบอร์หู ณ คอกโคนม สาขาสัตวศาสตร์
โดยมี อาจารย์ยศพนย์ ยางงาม ผู้จัดการฟาร์มโคนม เป็นผู้สาธิตและควบคุม