คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัด “พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 แต่ละสาขาวิชา  มอบพานดอกไม้ ธูปเทียน แด่ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ ใน “พิธีไหว้ครู”  ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 7 มิถุนายน 2555  ณ  อาคารโภชนาคาร 2545