เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหาร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม  ดาวน์โหลด

หลักสูตรที่ 2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง) ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลด