นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของพืช 
และการสะสมน้ำหนักแห้ง ในรายวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช ผู้สอนโดย ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์