นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช ฝึกทักษะการขับเครื่องพรวนขนาดเล็กก่อนการใช้งานจริง ในรายวิชางานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร ผู้สอนโดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์