คณบดี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาการผลิตพืช เพื่อมอบนโยบายและแผนการพัฒนาสาขาวิชาการผลิตพืช เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี