นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกทักษะการนำเสนอเนื้อหา การจัดตั้งและการบริหารองค์กร ในรายวิชาการจัดการธุรกิจปศุสัตว์ ผู้สอนโดย อาจารย์เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ