ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาการผลิตพืช ดำเนินโครงการจัดหารายได้ อบรมเชิงปฎิบัติการรักษ์และเลี้ยงผึ้งชันโรง ให้กับบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ